Crush-claw!!

We’ve talked about smashing, we’ve talked about spearing, and now we talk about crushing.

The claws of the unfortunately-named edible crab (Cancer pagurus) are specialized in crushing slow, hard-shelled prey such as snails. What these claws lack in speed, they make up for in power.  

The anatomical design of edible crabs’ claws allow them to apply greater crushing forces than other crab species that are less-specialized in handling hard-shelled prey. Their claws have large, blunt molars that concentrate crushing force onto a specific region of the prey’s shell, making cracking shells easier.  

Also, these crabs can employ different methods in destroying their prey’s shell. If the prey is too large to fit between its claws, the edible crab may resort to ‘peeling’, where it holds the snail with one claw and uses the other to chip away at the shell little by little. But if the prey is small enough to fit between its claws, then…well…CRUSH.

image source: Paul Naylor at Devon Wildlife Trusts

reference: Yamada and Boulding. 1998.

Edib Gönenç - Bir şair olarak sorumluluk çevrenizi belirlenmeniz istense neler dersiniz?

C.Z - Her insanın bir sorumluluk çevresi var. Mafya babaları dahil. Eh, bir şairin de olacak böyle bir duygusu. Ancak şairlikle ilgili bir sorumluluğu derinlemesine anlamış idrak etmiş değilim. Kendimi bildim bileli şiir yazıyorum. Baş işim olarak. Ancak çok tabii bir işleyişle. Belli düşüncelerle etrafını çevirerek bir yerlere yönlendirerek değil. Buna rağmen bir sorumluluk vardır. Kendiliğinden. Bunu da eğilimlerimiz, dünyaya bakışımız belirliyor. Ancak şahsen bu belirmenin bir filitreden, bir süzgeçten ibaret olduğunu söylemeliyim. Yani doğrudan şiire müdahaleleri yoktur. Aksi halde şiir tehlikeye girer. Şiir bildiriye dönüşür.

Konuşmalar Sh.39

||1.∆Макс Фрай.
2.∆чужак.
3.∆предисловие.||

[чужак] (1)
—-»>
5.∆меня действительно зовут Макс.
6. сколько себя помню,
всегда предпочитал сокращенный вариант собственного имени.
7.∆я родом откуда-то из этих мест.
8. возможно даже,
ваш бывший сосед.
9. я прожил здесь около тридцати лет,
пока не попал в Ехо.
10.∆вы не найдете город Ехо ни на одной карте.
—-»>

[qərib] (1)
—-»>
5.∆Mən, həqiqətən adı Max.
6. Mən xatırlayıram kimi,
həmişə onun öz adı qısaldılmış versiyası üstünlük.
7.∆Mən bu yerlərdən biri gəlir.
8. belə mümkün deyil
Sizin keçmiş qonşu.
9. Mən otuz il burada yaşamış,
sizin qədər Echo edib.
10.∆hər hər hansı bir xəritə şəhər Echo tapa bilməz.
—-»>

[huaj] (1)
—-»>
5.___unë me të vërtetë emri është Max.
6. si unë mund të mbani mend,
preferuar gjithmonë një version të shkurtuar të emrit të tij.
7.___unë vij nga një nga këto vende.
8. është edhe më e mundur
ish-fqinj tuaj.
9. unë kam jetuar këtu për rreth tridhjetë vjet,
deri sa ju goditi Echo.
10.___ju nuk do të gjeni Echo qytetit në çdo hartë.
—-»>

[stranger] (1)
—-»>
5.___I really name is Max.
6. as I can remember,
always preferred a shortened version of his own name.
7.___I come from one of these places.
8. is even possible
your former neighbor.
9. I have lived here for about thirty years,
until you hit the Echo.
10.___you will not find the city Echo on any map.
—-»>

[чужынец] (1)
5.___мяне сапраўды клічуць Макс.
6. колькі сябе памятаю,
заўсёды аддаваў перавагу скарочаны варыянт уласнага імя.
7.___я родам аднекуль з гэтых месцаў.
8. магчыма нават,
ваш былы сусед.
9. я пражыў тут каля трыццаці гадоў,
пакуль не трапіў у Ехо.
10.___вы не знойдзеце горад Ехо ні на адной карце.
—-»>

( зовут предпочитал прожил не попал не найдете / adı üstünlük yaşadığı sırada deyil tapa bilməz)

???всегда предпочитал???
[1] - лучше не бывает;
[2] - требует быть;
[3] - не имеет другого способа;
[4] - предлагает научный метод.
7:12:10 (мск)
16.09.2014
Екатеринбург

||1.∆материалистическая диалектика в пяти томах.
2.∆том 1.
3.∆объективная диалектика.
4.∆предисловие.||

[матер] (4)
—-»>
..коммунистическое строительство,
когда перед человечеством встали сложные глобальные проблемы (войны и
мира,
охраны окружающей среды и
другие) - одним словом, когда мир находится в непрерывных изменениях,.
—-»>

[mater] (4)
—-»>
..kommunist tikinti,
mürəkkəb qlobal problemləri bəşəriyyətin edib üzləşdiyi zaman (müharibə və
dünya
ətraf mühitin mühafizəsi və
başqaları) - dünya fasiləsiz dəyişiklik olduqda dünya,
—-»>

[mater] (4)
—-»>
..ndërtimi komunist,
kur përballet me njerëzimin qëndronte problemeve komplekse globale (lufta dhe
bota
mbrojtjen e mjedisit dhe
të tjerë) - me një fjalë,
kur bota është në ndryshim të vazhdueshëm,.
—-»>

[mater] (4)
—-»>
..communist construction,
when facing humanity stood complex global problems (war and
world
environmental protection and
others) - in a word,
when the world is in continuous change..
—-»>

[матэр] (4)
—-»>
..камуністычнае будаўніцтва,
калі перад чалавецтвам ўсталі складаныя глабальныя праблемы (вайны і
свету,
аховы навакольнага асяроддзя і
іншыя) - адным словам,
калі свет знаходзіцца ў бесперапынных зменах..
—-»>

(встали находится / ayağa edir)

???сложные глобальные проблемы???
[1] - теория познания;
[2] - нелинейная дилема;
[3] - трилема участия;
[4] - контролируемого действия.
8:27:04 (мск)
15.09.2014
Екатеринбург

Ərdoğan Qarabağ problemini NATO-da qaldırdı

Ərdoğan Qarabağ problemini NATO-da qaldırdı

Rəcəb Tayyib Ərdoğan: “Qarabağ probleminin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunması böyük əhəmiyyət daşıyır”  Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan NATO sammiti çərçivəsində keçirilən NATO-Ukrayna Komissiyasının toplantısında iştirak edib. APA-nın “Anadolu” agentliyinə istinadən verdiyi məlumata görə, dövlət və hökumət başçıları səviyyəsində toplanan komissiyanın toplantısında…

View On WordPress

Dünyanın ən yaxşı tələbə şəhərləri

Dünyanın ən yaxşı tələbə şəhərləri

Ən yaxşı universitet deyib, keçmək olmur. Dünyanın ən yaxşı tələbə şəhərləri siyahısı da önəmlidir. “Quacquarelli Symonds” adlı ingilis xaricdə təhsil şirkəti hər il olduğu kimi bu ildə dünyanın ən yaxşı tələbə şəhərlərini müəyyən edib.

(more…)

View On WordPress

şam vә ya xәyali arzularımız..vә biz kәpәnәklәr..

şam vә arzu..kәpәnәk vә insan..ilk baxışdan bәnzәtmә dә yaxınlıq yoxdur..mәn dә bunu düşünürdüm illәr әvvәl..taki qaranlıq gecәlәrin birindә hәmin kәpәnәk mәnә qonaq gәlmәyincә..bәlkә dә adi gecәlәrdәn biri idi..adәtәn gecәlәr işıq yandırmıram amma..amma hәmin gecә işıqlar yanılı idi..hәr şey dә elә o işıqdan başlamışdı..tәsadüfi qonağım yanan işığın çevrәsindә dövr edirdi..yuxum gәlәn zaman mәni narahat edib yatmağa qoymayacağından öldürmәk qәrarına gәlmişdim..lakin bu mәndә alınmadı..bu zaman o qonağı mәhv etmәk üçün bir şam yandırıb digәr işıq saça bilәcәk hәr şeyi söndürdüm..az keçmәdi ki planım baş tutmuşdu..hәmin kәpәnәk artıq şamın әtrafında dövrә vururdu..lakin içimdәn bir hiss biraz da gözlәmәyimi deyirdi..hәm dә başqa işim dә yox idi..bu mәnzәrәyә baxıb düşünmәk pis olmazdı..vә belәcә dәqiqәlәr keçirdi..şam әriyir mәnim qonağım isә yorulmadan onun әtrafında fırlanırdı..çoxumuza adi olan bir hadisә artıq maraqlı gәlmişdi mәnә..mәnsә sakit vә sәbrlә nә olacağını gözlәyirdim vә bәlkә dә bilirdim..amma..tәxminlә bir saat keçmişdi..artıq onu mәhv etmәk heç ağlımdan belә keçmirdi..bәlkә dә pәrәstiş edirdim..heyrәtә belә gәlmişdim..adi kәpәnәk belә öz mәqsәdi istәyi arzusu vә bәlkә dә sevgisi uğrunda dayanmadan qanad çırpır bütün gücünü ona sәrf edirdi..artıq özümü vә bütün insanları bu kәpәnәyә bәnzәdirdim..düşünürdüm ki hәr bir insan daxilindәn gәlәn arzusu sevgisi üçün öz şamının әtrafında dönür vә var gücü ilә ona yaxınlaşmaq istәyir..arzu isә onu mәhv edәcәkdi..bәlkә dә çoxumuz arzu deyәrkәn rahat hәyat cisminin rahatlığını düşünür..lakin burdakı istәk xәyali istәk idi..o istәk ki mümkünsüzdü..o istәk ki heç vaxt mümkün olmayacaq vә ya mümkün olduğu zaman biz mәhv olacağıq..bunları fikirlәşәrkәn artıq hәmin sonluq gәlmişdi..mәnim qonağım sonda bütün qüvvәsini toplayaraq özünü yanan şamın işığına çırpdı..özü dә mәhv oldu öz arzusunu da özüylә söndürdü..vә ya öz arzusuna canı bahasına qovuşdu..mәn lap әvvәl öldürmәk istәyim kәpәnәyi daha sonra pәrәstiş etdiyim qonağımı vә az müddәtdәn sonra sevdiyim bir canlını şamı söndürüb onu ölümdәn xilas edә bilәrdim..ancaq etmәdim bunu..mәn o kәpәnәkdә özümü görmüşdüm..eyni zamanda bütün insanları..bir canlının istәklәrini әlindәn almaq ona ölümdәn dә pis tәsir edәcәyini düşünmüşdüm..hәmin andan sevmәyә başladım bu canlıları..hәmin kәpәnәklәri..vә kәpәnәyә bәnzәtdiyim bütün xәyali arzuları olan insanları..bu hadisәdәn sonra xәyali olmayan hәr şeyin mәnasız olduğunu anlamışdım..arzuların mәqsәdlәrin qurulan kiçik planların vә gәlәcәyin..anı yaşamağa başlamışam hәmin mәnzәrәdәn sonra..vә hazırki anımda da hәmin xәyali istәklәrimin arzularımın sevgimin әtrafımda dövrә vururam..әlbәtdә bir gün gücüm tükәnәcәk vә özümü sevgimin arzumun işığına qәrq edib mәhv olacam…..indi dә hәrdәn şam yandırıb qonağımı gözlәyirәm mәnә yeni nәsә bәxş edәr deyә..lakin o hәlә dә gәlmir..mәnsә gözlәyirәm vә gücüm tükәnәnә qәdәr gözlәyәcәm….hә birdә o gündәn mәnim üçün şam bir arzudur kәpәnәksә bir insan..özümәm hәmin kәpәnәk..biz insanlarda yaşayır o pәrvanә..xәyali arzularımızın gerçәklәşmәsini istәyәrkәn mәhvә hazır olan insanlarda……

Text
Photo
Quote
Link
Chat
Audio
Video