delete(d)

Eğer, yüreğinizde bir bulantı, kafanızda bir kuşku hissediyorsanız, eğer varlığınızda bir rahatsızlık, çevrenizde bir huzursuzluk varsa, kader sizi seçmeye çağırıyor demektir.
—  Rasim Özdenören

"Dán tấm ảnh từng bị cắt đi vào chỗ cũ thì nó có thể giống như chưa bị cắt đi bao giờ sao?
Như thế chỉ càng dễ bong ra thêm mà thôi.
Lấy lại tình cảm đã từng bỏ ra trước đây sẽ giống như chưa từng có chút tình cảm nào sao?
Đó chỉ là nói dối mà thôi.”

● Im Meari - Phim: A Gentleman’s Dignity (Phẩm Chất Quý Ông)

● Facebook: Tu Es Mon Lilas