Eng fei Këppelchen

Eng Këppelche geet Aarm an Aarm
Am stëlle Parkwee op an of;
Hie schwätzt sou séiss, e schwätzt sech waarm,
Si dréckt sech un e wéi e Schof.
Wéi gliddeg Kuele brennt säi Bléck,
Si schmëlzt ewéi e Botterweck;
Hie fiert schonn Auto wéi déi Déck,
Si dreemt vu lauter Këss- a-Leck.
Hie laacht a weist seng gëlden Zänn,
Si huet eng Sëlwertréin am A;
O wär de Broochmount dach zu Enn
An si mol glécklech Mann a Fra!
Kee feinert Puer Dir fanne géift,
Den Zoufall huet et grad esou wollt:
Si huet Monéiten a vill Léift,
An hien – de Bockel voller Schold.

GOERGEN, Willy: Leed a Léift. Gedichter a Lidder. Lëtzebuerg: s.n., 1914.

Text
Photo
Quote
Link
Chat
Audio
Video