(c)mine2

“- Không phải sư tử đều có bờm tròn sao? Nhưng có một con sư tử ngay từ khi sinh ra đã có bờm vuông.
- Thì sao?
- Cho nên sự khác biệt này khiến nó thường bị mắc kẹt.
Mắc kẹt trong chính những nguyên tắc của mình.
Mắc kẹt trong đấu tranh giữa nên hay không nên thỏa hiệp.
Mắc kẹt trong lú lẫn, liệu có phải cả thế giới này đều đúng, chỉ có bản thân là sai không?”

{Phim: In time with you}
des by HinaNg@Tu Es Mon Lilas

(General notice: I’m just changing my icon/banner to SU doodles I’ve done a while back for a while! I’ve been meaning to do this for a while anyhow, but I’m still pretty wary about folks on Tumblr trying to take liberty of using my character. No offense to the majority of folks here, by all means, but given I still seem to have the occasional bit of art theft/tracings, I want to be more safe than sorry.) <:)

Just wanting to explain this early on!