Lokalizacja szablonów

Zlokalizowane ciągi szablonów pozwalają na wyświetlanie Twojego szablonu w każdym obsługiwanym przez Tumblra języku. Trzeba po prostu odpowiednio zastąpić wszelkie wyrazy lub frazy zawarte w szablonie poniższymi zmiennymi. W rezultacie cały tekst będzie wyświetlony w języku określonym w ustawieniach bloga.

Byłoby najlepiej, gdyby w szablonach Tumblra nie występowały żadne teksty w konkretnym języku. Gdzie tylko możliwe należy używać podanych poniżej zlokalizowanych ciągów i zmiennych szablonów zawierających etykiety i frazy (np. {PlayCountWithLabel} i {NoteCountWithLabel}).

Prosimy o unikanie stosowania grafik i elementów zawierających tekst w konkretnym języku. Dla uzyskania większej kontroli można stosować następujące bloki językowe: {block:English}, {block:NotEnglish}, {block:German}, {block:NotGerman}, {block:PortuguesePT}, itd.

Obecnie obsługujemy następujące języki: angielski, niemiecki, francuski, włoski, japoński, turecki, hiszpański, rosyjski, polski, portugalski (PT), portugalski (BR), holenderski oraz koreański.

Uwaga: Pisownię wielkimi literami można dostosować poprzez właściwość text-transform stylu CSS i otoczyć wstawiane wartości pseudo-selektorami :before i :after (np. .search_query:before { content:'“'; } i .search_query:after { content:'”'; }).

Poproś o dodanie ciągu do katalogu ciągów szablonów

Wpisz ciąg w języku angielskim dokładnie tak, jak chcesz, żeby pojawił się w Twoim szablonie.

{lang:About}Su di me
{lang:About me}Su di me
{lang:All of Tumblr}Tutto di Tumblr
{lang:Answer}Rispondi
{lang:Archive}Archivio
{lang:Asked by Asker}Chiesta da        
{lang:Asked by Asker 2}Asked by <a href="       ">       </a>
{lang:Asker asked}        ha chiesto
{lang:Asker asked 2}<a href="       ">       </a> asked
{lang:Audio}Audio
{lang:Audio post}Post di Audio
{lang:Authors}Autori
{lang:Back}Indietro
{lang:Blog comments powered by Disqus}I commenti alimentati da Disqus
{lang:Blog comments powered by Disqus 2}<a href="http://disqus.com" class="dsq-brlink">I commenti alimentati da <span class="logo-disqus">Disqus</span></a>
{lang:Browse the archive}Sfoglia l'Archivio
{lang:By PostAuthorName}Da        
{lang:By PostAuthorName 2}By <a href="       ">       </a>
{lang:Chat}Chat
{lang:Chat post}Post di Chat
{lang:Click for high-res photo}Mostra in alta risoluzione
{lang:Close}Chiudi
{lang:Comment}Commenta
{lang:Continue reading}Continua a leggere
{lang:Contributors}Contributori
{lang:CurrentPage of TotalPages}        di        
{lang:CurrentPage of TotalPages 2}        <em>di</em>        
{lang:Download}Scarica
{lang:Download this track}Scarica questo brano
{lang:Earlier posts}Post precedenti
{lang:Feed}Feed RSS
{lang:Filed under}Archiviato in
{lang:Follow me}Seguimi
{lang:Follow on Tumblr}Segui su Tumblr
{lang:Follow on Twitter}Segui su Twitter
{lang:Following}Sto seguendo
{lang:Found SearchResultCount results for SearchQuery}        risultati trovati per        
{lang:Found SearchResultCount results for SearchQuery 2}        risultati trovati per <span class="search_query">       </span>
{lang:Future}Futuro
{lang:Get the RSS}Prendi RSS
{lang:Group members}Membri del gruppo
{lang:High-res}Alta-risoluzione
{lang:High-res photo}Foto ad alta-risoluzione
{lang:Home}Home
{lang:Install this theme}Installa questo tema
{lang:It has NoteCount notes}Ha         note
{lang:It has NoteCount notes and 0 comments}Questo post ha         note e <a href="       #disqus_thread" class="comments_link">0 commenti</a>
{lang:Later posts}Post successivi
{lang:Latest Tweets}Ultimi Tweet
{lang:Liked posts}Post piaciuti
{lang:Liked posts on Tumblr}Post piaciuti su Tumblr
{lang:Liked posts on Tumblr 2}Post piaciuti su <a href="http://www.tumblr.com/">Tumblr</a>
{lang:Likes}Post piaciuti
{lang:Link}Link
{lang:Link post}Post di Link
{lang:Load more posts}Carica più post
{lang:Loading}Caricando
{lang:Members}Membri
{lang:Mobile}Mobile
{lang:Mobile version}Versione mobile
{lang:More}Di più
{lang:More liked posts}Altri post piaciuti
{lang:My blog}Il mio blog
{lang:Navigate}Navigare
{lang:New}Nuovi
{lang:Newer}Recenti
{lang:Newer entries}Entrate recenti
{lang:Newer posts}Post recenti
{lang:Next}Avanti
{lang:Next day}Giorno successivo
{lang:Next page}Pagina successiva
{lang:Next post}Post successivo
{lang:No more posts}Non ci sono altri post
{lang:No posts containing SearchQuery}Nessun post contiene        
{lang:No posts containing SearchQuery 2}Nessun post contiene <span class="search_query">       </span>
{lang:No posts found}Nessun post trovato
{lang:No results for SearchQuery}Nessun risultato per:        
{lang:No results for SearchQuery 2}Nessun risultato per <span class="search_query">       </span>
{lang:No results found}Nessun risultato trovato
{lang:No search results for SearchQuery}Nessun risultato della ricerca per:        
{lang:No search results for SearchQuery 2}Nessun risultato della ricerca per <span class="search_query">       </span>
{lang:Notes}Note
{lang:Old}Vecchio
{lang:Older}Precedenti
{lang:Older entries}Entrate vecchie
{lang:Older posts}Post vecchi
{lang:Originally from ReblogRootName}Originariamente da        
{lang:Originally from ReblogRootName 2}Originally from <a href="       ">       </a>
{lang:Originally from ReblogRootTitle}Originariamente da        
{lang:Originally from ReblogRootTitle 2}Originally from <a href="       ">       </a>
{lang:Page CurrentPage of TotalPages}Pagina         di        
{lang:Page CurrentPage of TotalPages 2}Pagina         <em>di</em>        
{lang:Pages}Pagine
{lang:Past}Passato
{lang:People I follow}Persone che seguo
{lang:Permalink}Link permanente
{lang:Permalink for this post}Link permanente di questo post
{lang:Photo}Foto
{lang:Photo post}Post di Foto
{lang:Photos}Foto
{lang:Photoset}Photoset
{lang:Photoset post}Post di Fotoset
{lang:Played PlayCount times}Ascoltato         volte
{lang:Plays}Ascolti
{lang:PostTypeNoun reblogged from ReblogParentName}        rebloggato da        
{lang:PostTypeNoun reblogged from ReblogParentName 2}<a href="       ">       </a> reblogged from <a href="       ">       </a>
{lang:PostTypeNoun reblogged from ReblogParentName with NoteCount notes}        rebloggato da         con         note
{lang:PostTypeNoun reblogged from ReblogParentName with NoteCount notes 2}<a href="       ">       </a> reblogged from <a href="       ">       </a> with         notes
{lang:PostTypeNoun reblogged from ReblogParentTitle}        rebloggato da        
{lang:PostTypeNoun reblogged from ReblogParentTitle 2}        reblogged from <a href="       ">       </a>
{lang:PostTypeNoun reblogged from ReblogParentTitle with NoteCount notes}        rebloggato da         con         note
{lang:PostTypeNoun reblogged from ReblogParentTitle with NoteCount notes 2}        reblogged from <a href="       ">       </a> with         notes
{lang:PostTypeNoun reblogged from ReblogRootName}        rebloggato da        
{lang:PostTypeNoun reblogged from ReblogRootName 2}        reblogged from <a href="       ">       </a>
{lang:PostTypeNoun reblogged from ReblogRootName with NoteCount notes}        rebloggato da         con         note
{lang:PostTypeNoun reblogged from ReblogRootName with NoteCount notes 2}        reblogged from <a href="       ">       </a> with         notes
{lang:PostTypeNoun reblogged from ReblogRootTitle}        rebloggato da        
{lang:PostTypeNoun reblogged from ReblogRootTitle 2}        reblogged from <a href="       ">       </a>
{lang:PostTypeNoun reblogged from ReblogRootTitle with NoteCount notes}        rebloggato da         con         note
{lang:PostTypeNoun reblogged from ReblogRootTitle with NoteCount notes 2}        reblogged from <a href="       ">       </a> with         notes
{lang:PostTypeNoun with NoteCount notes}        con         note
{lang:PostTypeNoun with NoteCount notes 2}<a href="       ">       </a> with         notes
{lang:Posted TimeAgo}Postato        
{lang:Posted TimeAgo by PostAuthorName}Postato         da        
{lang:Posted TimeAgo by PostAuthorName 2}Posted         by <a href="       ">       </a>
{lang:Posted TimeAgo from source}Posted         from        
{lang:Posted TimeAgo with NoteCount notes}Posted         with         notes
{lang:Posted TimeAgo with NoteCount notes and PlayCount plays}Posted         with         notes and         plays
{lang:Posted at FormattedTime}Postato alle        
{lang:Posted at FormattedTime 2}Posted at <span class="date_string">       </span>
{lang:Posted at FormattedTime 3}Posted at <a href="       " class="date_string">       </a>
{lang:Posted by PostAuthorName}Postato da        
{lang:Posted by PostAuthorName 2}Posted by <a href="       ">       </a>
{lang:Posted on DayOfMonth Month Year}Posted on                ,        
{lang:Posted on DayOfWeek DayOfMonth Month Year}Posted on        ,                        
{lang:Posted on DayOfWeek DayOfMonth Month Year 2}Posted on <span class="date_string">       ,                        </span>
{lang:Posted on DayOfWeek DayOfMonth Month Year 3}Posted on <a href="/day/       /       /       " class="date_string">       ,                        </span>
{lang:Posted on DayOfWeek Month DayOfMonth Year}Posted on        ,                        
{lang:Posted on DayOfWeek Month DayOfMonth Year 2}Posted on <span class="date_string">       ,                        </span>
{lang:Posted on DayOfWeek Month DayOfMonth Year 3}Posted on <a href="/day/       /       /       " class="date_string">       ,                        </span>
{lang:Posted on DayOfWeek Month DayOfMonthWithSuffix}Posted on                        
{lang:Posted on DayOfWeek Month DayOfMonthWithSuffix 2}Posted on <span class="date_string">                       </span>
{lang:Posted on DayOfWeek Month DayOfMonthWithSuffix 3}Posted on <a href="/day/       /       /       " class="date_string">                       </a>
{lang:Posted on DayOfWeek Month DayOfMonthWithSuffix Year}Posted on <a href="/day/       /       /       " class="date_string">       ,                ,        </a>
{lang:Posted on DayOfWeek the DayOfMonthWithSuffix of Month Year at FormattedTime}Postato         il         di         alle        
{lang:Posted on Month DayOfMonth Year}Posted on                ,        
{lang:Posted on Month DayOfMonth Year with NoteCount notes}Posted on                ,         with         notes
{lang:Posted on Month DayOfMonth Year with NoteCount notes 2}Posted on <a href="       ">               ,        </a> with         notes
{lang:Posts tagged Tag}Post taggati        
{lang:Posts tagged Tag 2}Posts tagged <span class="tag">       </span>
{lang:Posts tagged Tag 3}Posts tagged <a href="/tagged/       ">       </a>
{lang:Powered by Tumblr}Servizio offerto da Tumblr
{lang:Powered by Tumblr 2}Servizio offerto da <a href="http://www.tumblr.com/">Tumblr</a>
{lang:Prev}Precedente
{lang:Prev post}Post precedente
{lang:Previous}Precedente
{lang:Previous day}Giorno precedente
{lang:Previous page}Pagina precedente
{lang:Previous post}Post precedente
{lang:Quote}Citazione
{lang:Quote post}Post di Citazione
{lang:RSS}RSS
{lang:RSS feed}Feed RSS
{lang:Random}Casuale
{lang:Random post}Post casuale
{lang:Read more}Leggi tutto
{lang:Reblogged}Rebloggato
{lang:Reblogged TimeAgo from ReblogParentName}Rebloggato         da        
{lang:Reblogged TimeAgo from ReblogParentName 2}Reblogged         from <a href="       ">       </a>
{lang:Reblogged TimeAgo from ReblogParentTitle}Rebloggato         da        
{lang:Reblogged TimeAgo from ReblogParentTitle 2}Reblogged         from <a href="       ">       </a>
{lang:Reblogged TimeAgo from ReblogRootName}Rebloggato         da        
{lang:Reblogged TimeAgo from ReblogRootName 2}Reblogged         from <a href="       ">       </a>
{lang:Reblogged TimeAgo from ReblogRootTitle}Rebloggato         da        
{lang:Reblogged TimeAgo from ReblogRootTitle 2}Reblogged         from <a href="       ">       </a>
{lang:Reblogged from}Rebloggato da
{lang:Reblogged from ReblogParentName}Rebloggato da        
{lang:Reblogged from ReblogParentName 2}Reblogged from <a href="       ">       </a>
{lang:Reblogged from ReblogParentTitle}Rebloggato da        
{lang:Reblogged from ReblogParentTitle 2}Reblogged from <a href="       ">       </a>
{lang:Reblogged from ReblogRootName}Rebloggato da        
{lang:Reblogged from ReblogRootName 2}Reblogged from <a href="       ">       </a>
{lang:Reblogged from ReblogRootTitle}Rebloggato da        
{lang:Reblogged from ReblogRootTitle 2}Reblogged from <a href="       ">       </a>
{lang:Reblogs}I reblog
{lang:Recent comments}Commenti recenti
{lang:Replies}Risposte
{lang:Search}Cerca
{lang:Search keywords}Cerca parole chiave
{lang:Search results for SearchQuery}Risultati della ricerca:        
{lang:Search results for SearchQuery 2}Risultati della ricerca <span class="search_query">       </span>
{lang:SearchResultCount results}        risultati
{lang:SearchResultCount results for SearchQuery}        risultati per        
{lang:SearchResultCount results for SearchQuery 2}        risultati per <span class="search_query">       </span>
{lang:See more}Vedi di più
{lang:See more stuff I like}Vedi altre cose che mi piacciono
{lang:Send email}Invia un'email
{lang:Send me an email}Inviami un'email
{lang:Send us an email}Inviaci un'email
{lang:Share this}Condividi
{lang:Short URL}URL Corto
{lang:Short URL for this post}URL corto di questo post
{lang:Show}Mostra
{lang:Show all posts made on this day}Mostra tutti i post creati in questo giorno
{lang:Showing SearchResultCount results for SearchQuery}Mostrando         risultati per        
{lang:Showing SearchResultCount results for SearchQuery 2}Mostrando         risultati per <span class="search_query">       </span>
{lang:Showing TagResultCount posts tagged Tag}Mostrando         post taggati        
{lang:Showing TagResultCount posts tagged Tag 2}Showing         posts tagged <span class="tag">       </span>
{lang:Showing TagResultCount posts tagged Tag 3}Showing         posts tagged <a href="/tagged/       " class="tag">       </a>
{lang:Showing posts tagged Tag}Mostrando post taggati        
{lang:Showing posts tagged Tag 2}Showing posts tagged <span class="tag">       </span>
{lang:Showing posts tagged Tag 3}Showing posts tagged <a href="/tagged/       " class="tag">       </a>
{lang:Sorry}Ci dispiace
{lang:Sorry no posts found}Ci dispiace, nessun post trovato
{lang:Sorry no results for SearchQuery}Ci dispiace, nessun risultato per        
{lang:Sorry no results for SearchQuery 2}Ci dispiace, nessun risultato per <span class="search_query">       </span>
{lang:Sorry no search results found}Ci dispiace, nessun risultato trovato
{lang:Source}Fonte
{lang:Stuff I like}Cose che mi piacciono
{lang:Subscribe}Sottoscrivi
{lang:Subscribe via RSS}Sottoscrivi via RSS
{lang:TagResultCount posts tagged Tag}        post taggati        
{lang:TagResultCount posts tagged Tag 2}        posts tagged <span class="tag">       </span>
{lang:TagResultCount posts tagged Tag 3}        posts tagged <a href="/tagged/       " class="tag">       </a>
{lang:Tagged}Taggato
{lang:Tagged with}Taggato con
{lang:Tags}Tag
{lang:Text}Testo
{lang:Text post}Post di Testo
{lang:This post has NoteCount notes}Questo post ha         note
{lang:This post has NoteCount notes from other Tumblr users}Questo post ha         note dagli altri utenti Tumblr
{lang:This was posted TimeAgo}Questo è stato postato        
{lang:TimeAgo with NoteCount notes}        with         notes
{lang:TimeAgo with NoteCount notes and PlayCount plays}        with         notes and         plays
{lang:To the future}Al futuro
{lang:To the past}Al passato
{lang:Tweet this}Twitta
{lang:Tweets}I Tweet
{lang:Via}Via
{lang:Video}Video
{lang:Video post}Post di Video
{lang:View comments}Vedi i commenti
{lang:View comments for this post}Vedi commenti di questo post
{lang:View high resolution}Mostra in alta risoluzione
{lang:View notes for this post}Vedi note di questo post
{lang:View the discussion thread}Vedi la discussione
{lang:Viewing everything posted on Month DayOfMonth Year}Viewing everything posted on                ,        
{lang:Your search for SearchQuery returned SearchResultCount results}La tua ricerca per         ha trovato         risultati
{lang:Your search for SearchQuery returned SearchResultCount results 2}La tua ricerca per <span class="search_query">       </span> ha trovato         risultati
{lang:Zoom}Zoom