Lokalizacja szablonów

Zlokalizowane ciągi szablonów pozwalają na wyświetlanie Twojego szablonu w każdym obsługiwanym przez Tumblra języku. Trzeba po prostu odpowiednio zastąpić wszelkie wyrazy lub frazy zawarte w szablonie poniższymi zmiennymi. W rezultacie cały tekst będzie wyświetlony w języku określonym w ustawieniach bloga.

Byłoby najlepiej, gdyby w szablonach Tumblra nie występowały żadne teksty w konkretnym języku. Gdzie tylko możliwe należy używać podanych poniżej zlokalizowanych ciągów i zmiennych szablonów zawierających etykiety i frazy (np. {PlayCountWithLabel} i {NoteCountWithLabel}).

Prosimy o unikanie stosowania grafik i elementów zawierających tekst w konkretnym języku. Dla uzyskania większej kontroli można stosować następujące bloki językowe: {block:English}, {block:NotEnglish}, {block:German}, {block:NotGerman}, {block:PortuguesePT}, itd.

Obecnie obsługujemy następujące języki: angielski, niemiecki, francuski, włoski, japoński, turecki, hiszpański, rosyjski, polski, portugalski (PT), portugalski (BR), holenderski oraz koreański.

Uwaga: Pisownię wielkimi literami można dostosować poprzez właściwość text-transform stylu CSS i otoczyć wstawiane wartości pseudo-selektorami :before i :after (np. .search_query:before { content:'“'; } i .search_query:after { content:'”'; }).

Poproś o dodanie ciągu do katalogu ciągów szablonów

Wpisz ciąg w języku angielskim dokładnie tak, jak chcesz, żeby pojawił się w Twoim szablonie.

{lang:About}Acerca de Tumblr
{lang:About me}Sobre mí
{lang:All of Tumblr}Todo sobre Tumblr
{lang:Answer}Contestar
{lang:Archive}Archivo
{lang:Asked by Asker}Preguntado por        
{lang:Asked by Asker 2}Asked by <a href="       ">       </a>
{lang:Asker asked}        preguntó
{lang:Asker asked 2}<a href="       ">       </a> asked
{lang:Audio}Audio
{lang:Audio post}Publicar audio
{lang:Authors}Autores
{lang:Back}Volver
{lang:Blog comments powered by Disqus}Comentarios del blog proporcionados por Disqus
{lang:Blog comments powered by Disqus 2}<a href="http://disqus.com" class="dsq-brlink">Comentarios del blog proporcionados por <span class="logo-disqus">Disqus</span></a>
{lang:Browse the archive}Mostrar el Archivo
{lang:By PostAuthorName}Por        
{lang:By PostAuthorName 2}By <a href="       ">       </a>
{lang:Chat}Chat
{lang:Chat post}Chat
{lang:Click for high-res photo}Ver en alta resolución
{lang:Close}Cerrar
{lang:Comment}Comentar
{lang:Continue reading}Seguir leyendo
{lang:Contributors}Colaboradores
{lang:CurrentPage of TotalPages}        de        
{lang:CurrentPage of TotalPages 2}        <em>de</em>        
{lang:Download}Descargar
{lang:Download this track}Descargar esta canción
{lang:Earlier posts}Publicaciones anteriores
{lang:Feed}Feed
{lang:Filed under}Archivado en
{lang:Follow me}Sígueme
{lang:Follow on Tumblr}Seguir en Tumblr
{lang:Follow on Twitter}Seguir en Twitter
{lang:Following}Siguiendo
{lang:Found SearchResultCount results for SearchQuery}Se encontraron         resultados para        
{lang:Found SearchResultCount results for SearchQuery 2}Se encontraron         resultados para <span class="search_query">       </span>
{lang:Future}Futuro
{lang:Get the RSS}Consigue la RSS
{lang:Group members}Miembros del grupo
{lang:High-res}Alta resolución
{lang:High-res photo}Foto de alta resolución
{lang:Home}Inicio
{lang:Install this theme}Instalar este tema
{lang:It has NoteCount notes}Tiene         notas
{lang:It has NoteCount notes and 0 comments}Tiene         notas y <a href="       #disqus_thread" class="comments_link">0 comentarios</a>
{lang:Later posts}Publicaciones posteriores
{lang:Latest Tweets}Últimos tweets
{lang:Liked posts}Me gusta
{lang:Liked posts on Tumblr}Publicaciones que te gustan en Tumblr
{lang:Liked posts on Tumblr 2}Publicaciones que te gustan en <a href="http://www.tumblr.com/">Tumblr</a>
{lang:Likes}Me gusta
{lang:Link}Enlace
{lang:Link post}Publicar enlace
{lang:Load more posts}Cargar más publicaciones
{lang:Loading}Cargando
{lang:Members}Miembros
{lang:Mobile}Móvil
{lang:Mobile version}Versión móvil
{lang:More}Más
{lang:More liked posts}Más publicaciones que te gustan
{lang:My blog}Mi blog
{lang:Navigate}Navegar
{lang:New}Reciente
{lang:Newer}Recientes
{lang:Newer entries}Entradas recientes
{lang:Newer posts}Publicaciones recientes
{lang:Next}Siguiente
{lang:Next day}Día siguiente
{lang:Next page}Página siguiente
{lang:Next post}Siguiente publicación
{lang:No more posts}No hay más publicaciones
{lang:No posts containing SearchQuery}No hay publicaciones que contengan        
{lang:No posts containing SearchQuery 2}No hay publicaciones que contengan <span class="search_query">       </span>
{lang:No posts found}No se han encontrado publicaciones
{lang:No results for SearchQuery}No hay resultados para:        
{lang:No results for SearchQuery 2}No hay resultados para <span class="search_query">       </span>
{lang:No results found}No se han encontrado resultados
{lang:No search results for SearchQuery}No hay resultados de búsqueda para:        
{lang:No search results for SearchQuery 2}No hay resultados de búsqueda para <span class="search_query">       </span>
{lang:Notes}Notas
{lang:Old}Antiguo
{lang:Older}Antiguas
{lang:Older entries}Entradas antiguas
{lang:Older posts}Publicaciones antiguas
{lang:Originally from ReblogRootName}Originalmente desde        
{lang:Originally from ReblogRootName 2}Originally from <a href="       ">       </a>
{lang:Originally from ReblogRootTitle}Originalmente desde        
{lang:Originally from ReblogRootTitle 2}Originally from <a href="       ">       </a>
{lang:Page CurrentPage of TotalPages}Página         de        
{lang:Page CurrentPage of TotalPages 2}Página         <em>de</em>        
{lang:Pages}Páginas
{lang:Past}Pasado
{lang:People I follow}Gente a la que sigo
{lang:Permalink}Enlace permanente
{lang:Permalink for this post}Enlace permanente para esta publicación
{lang:Photo}Foto
{lang:Photo post}Publicar foto
{lang:Photos}Fotos
{lang:Photoset}Photoset
{lang:Photoset post}Set de fotos
{lang:Played PlayCount times}Reproducido         veces
{lang:Plays}Reproducciones
{lang:PostTypeNoun reblogged from ReblogParentName}publicación de         reblogueada desde        
{lang:PostTypeNoun reblogged from ReblogParentName 2}<a href="       ">       </a> reblogged from <a href="       ">       </a>
{lang:PostTypeNoun reblogged from ReblogParentName with NoteCount notes}publicación de         reblogueada desde         con         notas
{lang:PostTypeNoun reblogged from ReblogParentName with NoteCount notes 2}<a href="       ">       </a> reblogged from <a href="       ">       </a> with         notes
{lang:PostTypeNoun reblogged from ReblogParentTitle}publicación de         reblogueada desde        
{lang:PostTypeNoun reblogged from ReblogParentTitle 2}        reblogged from <a href="       ">       </a>
{lang:PostTypeNoun reblogged from ReblogParentTitle with NoteCount notes}publicación de         reblogueada desde         con         notas
{lang:PostTypeNoun reblogged from ReblogParentTitle with NoteCount notes 2}        reblogged from <a href="       ">       </a> with         notes
{lang:PostTypeNoun reblogged from ReblogRootName}publicación de         reblogueada desde        
{lang:PostTypeNoun reblogged from ReblogRootName 2}        reblogged from <a href="       ">       </a>
{lang:PostTypeNoun reblogged from ReblogRootName with NoteCount notes}publicación de         reblogueada desde         con         notas
{lang:PostTypeNoun reblogged from ReblogRootName with NoteCount notes 2}        reblogged from <a href="       ">       </a> with         notes
{lang:PostTypeNoun reblogged from ReblogRootTitle}publicación de         reblogueada desde        
{lang:PostTypeNoun reblogged from ReblogRootTitle 2}        reblogged from <a href="       ">       </a>
{lang:PostTypeNoun reblogged from ReblogRootTitle with NoteCount notes}publicación de         reblogueada desde         con         notas
{lang:PostTypeNoun reblogged from ReblogRootTitle with NoteCount notes 2}        reblogged from <a href="       ">       </a> with         notes
{lang:PostTypeNoun with NoteCount notes}        con         notas
{lang:PostTypeNoun with NoteCount notes 2}<a href="       ">       </a> with         notes
{lang:Posted TimeAgo}Publicado        
{lang:Posted TimeAgo by PostAuthorName}Publicado         por        
{lang:Posted TimeAgo by PostAuthorName 2}Posted         by <a href="       ">       </a>
{lang:Posted TimeAgo from source}Posted         from        
{lang:Posted TimeAgo with NoteCount notes}Posted         with         notes
{lang:Posted TimeAgo with NoteCount notes and PlayCount plays}Posted         with         notes and         plays
{lang:Posted at FormattedTime}Publicado el        
{lang:Posted at FormattedTime 2}Posted at <span class="date_string">       </span>
{lang:Posted at FormattedTime 3}Posted at <a href="       " class="date_string">       </a>
{lang:Posted by PostAuthorName}Publicado por        
{lang:Posted by PostAuthorName 2}Posted by <a href="       ">       </a>
{lang:Posted on DayOfMonth Month Year}Posted on                ,        
{lang:Posted on DayOfWeek DayOfMonth Month Year}Posted on        ,                        
{lang:Posted on DayOfWeek DayOfMonth Month Year 2}Posted on <span class="date_string">       ,                        </span>
{lang:Posted on DayOfWeek DayOfMonth Month Year 3}Posted on <a href="/day/       /       /       " class="date_string">       ,                        </span>
{lang:Posted on DayOfWeek Month DayOfMonth Year}Posted on        ,                        
{lang:Posted on DayOfWeek Month DayOfMonth Year 2}Posted on <span class="date_string">       ,                        </span>
{lang:Posted on DayOfWeek Month DayOfMonth Year 3}Posted on <a href="/day/       /       /       " class="date_string">       ,                        </span>
{lang:Posted on DayOfWeek Month DayOfMonthWithSuffix}Posted on                        
{lang:Posted on DayOfWeek Month DayOfMonthWithSuffix 2}Posted on <span class="date_string">                       </span>
{lang:Posted on DayOfWeek Month DayOfMonthWithSuffix 3}Posted on <a href="/day/       /       /       " class="date_string">                       </a>
{lang:Posted on DayOfWeek Month DayOfMonthWithSuffix Year}Posted on <a href="/day/       /       /       " class="date_string">       ,                ,        </a>
{lang:Posted on DayOfWeek the DayOfMonthWithSuffix of Month Year at FormattedTime}Publicado el         de         de         a las        
{lang:Posted on Month DayOfMonth Year}Posted on                ,        
{lang:Posted on Month DayOfMonth Year with NoteCount notes}Posted on                ,         with         notes
{lang:Posted on Month DayOfMonth Year with NoteCount notes 2}Posted on <a href="       ">               ,        </a> with         notes
{lang:Posts tagged Tag}Publicaciones etiquetadas como        
{lang:Posts tagged Tag 2}Posts tagged <span class="tag">       </span>
{lang:Posts tagged Tag 3}Posts tagged <a href="/tagged/       ">       </a>
{lang:Powered by Tumblr}Proporcionado por Tumblr
{lang:Powered by Tumblr 2}Proporcionado por <a href="http://www.tumblr.com/">Tumblr</a>
{lang:Prev}Anterior
{lang:Prev post}Publi anterior
{lang:Previous}Anterior
{lang:Previous day}Día anterior
{lang:Previous page}Página anterior
{lang:Previous post}Publicación anterior
{lang:Quote}Cita
{lang:Quote post}Publicar cita
{lang:RSS}RSS
{lang:RSS feed}Feed RSS
{lang:Random}Aleatorio
{lang:Random post}Publicaciones aleatorias
{lang:Read more}Leer más
{lang:Reblogged}Reblogueado
{lang:Reblogged TimeAgo from ReblogParentName}Reblogueo de         desde        
{lang:Reblogged TimeAgo from ReblogParentName 2}Reblogged         from <a href="       ">       </a>
{lang:Reblogged TimeAgo from ReblogParentTitle}Reblogueo de         desde        
{lang:Reblogged TimeAgo from ReblogParentTitle 2}Reblogged         from <a href="       ">       </a>
{lang:Reblogged TimeAgo from ReblogRootName}Reblogueo de         desde        
{lang:Reblogged TimeAgo from ReblogRootName 2}Reblogged         from <a href="       ">       </a>
{lang:Reblogged TimeAgo from ReblogRootTitle}Reblogueo de         desde        
{lang:Reblogged TimeAgo from ReblogRootTitle 2}Reblogged         from <a href="       ">       </a>
{lang:Reblogged from}Reblogueado desde
{lang:Reblogged from ReblogParentName}Reblogueado desde        
{lang:Reblogged from ReblogParentName 2}Reblogged from <a href="       ">       </a>
{lang:Reblogged from ReblogParentTitle}Reblogueado desde        
{lang:Reblogged from ReblogParentTitle 2}Reblogged from <a href="       ">       </a>
{lang:Reblogged from ReblogRootName}Reblogueado desde        
{lang:Reblogged from ReblogRootName 2}Reblogged from <a href="       ">       </a>
{lang:Reblogged from ReblogRootTitle}Reblogueado desde        
{lang:Reblogged from ReblogRootTitle 2}Reblogged from <a href="       ">       </a>
{lang:Reblogs}Reblogueos
{lang:Recent comments}Comentarios recientes
{lang:Replies}Respuestas
{lang:Search}Buscar
{lang:Search keywords}Buscar palabras clave
{lang:Search results for SearchQuery}Resultados de la búsqueda para:        
{lang:Search results for SearchQuery 2}Resultados de la búsqueda para <span class="search_query">       </span>
{lang:SearchResultCount results}        resultados
{lang:SearchResultCount results for SearchQuery}        resultados para        
{lang:SearchResultCount results for SearchQuery 2}        resultados para <span class="search_query">       </span>
{lang:See more}Ver más
{lang:See more stuff I like}Ver más cosas que me gustan
{lang:Send email}Enviar correo electrónico
{lang:Send me an email}Envíame un correo electrónico
{lang:Send us an email}Envíanos un correo electrónico
{lang:Share this}Compartir esto
{lang:Short URL}URL corta
{lang:Short URL for this post}URL corta para esta publicación
{lang:Show}Mostrar
{lang:Show all posts made on this day}Mostrar todas las publicaciones de este día
{lang:Showing SearchResultCount results for SearchQuery}Mostrando         resultados para        
{lang:Showing SearchResultCount results for SearchQuery 2}Mostrando         resultados para <span class="search_query">       </span>
{lang:Showing TagResultCount posts tagged Tag}Mostrando         publicaciones etiquetadas como        
{lang:Showing TagResultCount posts tagged Tag 2}Showing         posts tagged <span class="tag">       </span>
{lang:Showing TagResultCount posts tagged Tag 3}Showing         posts tagged <a href="/tagged/       " class="tag">       </a>
{lang:Showing posts tagged Tag}Mostrando publicaciones etiquetadas como        
{lang:Showing posts tagged Tag 2}Showing posts tagged <span class="tag">       </span>
{lang:Showing posts tagged Tag 3}Showing posts tagged <a href="/tagged/       " class="tag">       </a>
{lang:Sorry}Lo sentimos
{lang:Sorry no posts found}Lo sentimos, no se han encontrado publicaciones
{lang:Sorry no results for SearchQuery}Lo sentimos, no hay resultados para        
{lang:Sorry no results for SearchQuery 2}Lo sentimos, no hay resultados para <span class="search_query">       </span>
{lang:Sorry no search results found}Lo sentimos, no se han encontrado resultados de búsqueda
{lang:Source}Fuente
{lang:Stuff I like}Cosas que me gustan
{lang:Subscribe}Suscríbete
{lang:Subscribe via RSS}Suscribirse vía RSS
{lang:TagResultCount posts tagged Tag}        publicaciones etiquetadas como        
{lang:TagResultCount posts tagged Tag 2}        posts tagged <span class="tag">       </span>
{lang:TagResultCount posts tagged Tag 3}        posts tagged <a href="/tagged/       " class="tag">       </a>
{lang:Tagged}Etiquetas
{lang:Tagged with}Etiquetado con
{lang:Tags}Etiquetas
{lang:Text}Texto
{lang:Text post}Texto
{lang:This post has NoteCount notes}Esta publicación tiene         notas
{lang:This post has NoteCount notes from other Tumblr users}Esta publicación tiene         notas de otros usuarios de Tumblr
{lang:This was posted TimeAgo}Esto fue publicado        
{lang:TimeAgo with NoteCount notes}        with         notes
{lang:TimeAgo with NoteCount notes and PlayCount plays}        with         notes and         plays
{lang:To the future}Al futuro
{lang:To the past}Al pasado
{lang:Tweet this}Envía esto a Twitter
{lang:Tweets}Tweets
{lang:Via}Vía
{lang:Video}Vídeo
{lang:Video post}Publicar vídeo
{lang:View comments}Ver comentarios
{lang:View comments for this post}Ver comentarios para esta publicación
{lang:View high resolution}Ver en alta resolución
{lang:View notes for this post}Ver notas para esta publicación
{lang:View the discussion thread}Ver el hilo de discusión
{lang:Viewing everything posted on Month DayOfMonth Year}Viewing everything posted on                ,        
{lang:Your search for SearchQuery returned SearchResultCount results}Tu búsqueda para         obtuvo         resultados
{lang:Your search for SearchQuery returned SearchResultCount results 2}Tu búsqueda para <span class="search_query">       </span> obtuvo         resultados
{lang:Zoom}Zoom